Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen RT Praktijk Wegwijz en de Opdrachtgever. Met cliënt wordt de persoon bedoeld die de lessen Remedial Teaching ontvangt.

  • De afgesproken lestijden zijn bindend, de tijd voor uw kind is gereserveerd. Bij verzuim moet de les doorbetaald worden. Indien u verhinderd bent dient u 24 uur van tevoren de les af te zeggen (indien de afspraak op een maandag is, moet er uiterlijk op de vrijdag ervoor afgemeld te worden). Bij te late berichtgeving zijn wij helaas genoodzaakt de les in rekening te brengen.
  • RT Praktijk Wegwijz is verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar uit hoofde van haar beroepsuitoefening ter kennis komt in verband met het onderzoek en de begeleiding van de cliënt.
  • Aan het eind van elke maand ontvangt u een factuur waarop het aantal afgesproken lessen met het bijbehorende tarief staat vermeld. U wordt verzocht deze factuur binnen 14 dagen te betalen. De tarieven zijn gebaseerd op het advies van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teaching. RT Praktijk Wegwijz heeft het recht om bij geen of bij te late betaling haar verplichtingen op te schorten of te annuleren.
  • Met deze overeenkomst gaat RT Praktijk Wegwijz een inspanningsverplichting aan, geen resultaatverplichting. Dat wil zeggen dat het gewenste resultaat niet gegarandeerd kan worden.
  • De ouders van de cliënt geven (na onderling overleg) toestemming om RT Praktijk Wegwijz informatie te laten uitwisselen met de onderwijsinstelling waar het kind onderwijs volgt, voor zover dit naar beoordeling nodig is voor onderzoek en begeleiding van het kind.